Header

join us

แผนกห้องผ่าตัด

หัวหน้า-OR-พิษณุเวชพิจิตร

สถานที่ทำงาน

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

ประเภทการจ้าง

Full-time

อัตราการจ้าง

1

วันที่ลงประกาศ

22 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดและคุณสมบัติ

        รายละเอียด


1.    การบริหารแผนกและงานบริหารในองค์กร  
2.    กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติให้สอดคล้องกับงานบริการใน ปัจจุบัน และ วางแผนในอนาคต  
3.    การวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ พื้นที่ เครื่องมือ บุคลากร และทรัพยากรอื่นๆ  ของหน่วยงานและองค์กร
4.    จัดทำเกณฑ์ในการเลือกบุคลากรระดับวิชาชีพของแผนก หรือ งาน บริการ เพื่อประเมินความรู้และทักษะของบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ที่กำหนด  
5.    จัดให้มีการปฐมนิเทศและฝึกอบรมแก่บุคลากรทุกคนเกี่ยวกับหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อแผนกหรืองานบริการที่ได้รับมอบหมาย  
6.    ประเมินขีดสมรรถนะของแผนกหรืองานบริการ และ ของบุคลากร  
7.    ประสานงานหน่วยงานภายใน และระหว่างแผนกหรืองานบริการอื่น

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

ประสบการณ์ทำงาน ห้องผ่าตัด 3 ปีขึ้นไป
 

สมัครงานคลิกที่นี่