Header

join us

สำนักเลขานุการ

เลขานุการ(งานแพทย์) พิษณุเวชพิจิตร

สถานที่ทำงาน

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

ประเภทการจ้าง

Full-time

อัตราการจ้าง

1

วันที่ลงประกาศ

22 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดและคุณสมบัติ

รายละเอียด

1.    สรรหาแพทย์
จัดทำแบบขออนุมัติอัตรากำลังแพทย์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างให้บุคลากรทั้งภายใน    และภายนอกโรงพยาบาลได้รับทราบ ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ บอร์ด, Intranet, Internet จดหมายประชาสัมพันธ์กับทาง สถาบันการศึกษาต่างๆ    
2.    ตรวจสอบแพทย์
รับเรื่องแพทย์สมัครงานขอทราบรายละเอียดเบื้องต้น ตั้งแต่สอบถามชื่อ-นามสกุลที่ถูกต้อง, อีเมล์แพทย์, สอบถามสถานที่ทำงานประจำ,  ส่งเมล์แบบฟอร์มใบสมัครให้แพทย์
ตรวจสอบแพทย์หน้าเว็บไซต์แพทยสภา
คัดเลือกใบสมัครแพทย์เสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลและประธานองค์กรพยาบาล
ดำเนินการประสานงานการรับสมัครแพทย์ใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนการรับสมัคร, นัดสัมภาษณ์พร้อมแจ้งวัน, เวลา และผลในการสัมภาษณ์งาน ต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาล ประธานองค์กรแพทย์และผู้สมัครงานที่ผ่านการอนุมัติ
นัดวันปฐมนิเทศพร้อมแจ้งวัน, เวลา สถานที่ปฐมนิเทศ

ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่แพทย์ใหม่ตั้งแต่การทำบัตรจอดรถ /บัตรประจำตัวแพทย์ /ป้ายหน้า ห้องตรวจแพทย์ /เก็บลายนิ้วมือแพทย์
นัดการตรวจร่างกายพร้อมแจ้งวัน, เวลาและผลในการตรวจร่างกายต่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจ พร้อมนัดเริ่มงาน
ดำเนินการประชาสัมพันธ์แนะนำแพทย์ใหม่   ผ่าน Intranet, ทำหนังสือเวียนแนะนำแพทย์
แจ้งทำป้ายรายนามแพทย์  ดำเนินการติดตามรวบรวมข้อมูลสถิติจากหน่วยงาน  เพื่อนำมาประกอบการประเมินแพทย์
3.    แฟ้มประวัติแพทย์
ดำเนินการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง, ตรวจสอบเอกสารคุณวุฒิ, คุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพ ยังหน่วยงาน   ปฐมภูมิ ผู้ออกใบประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิต่างๆ
จัดเก็บเอกสารสแกนเอกสารผลคุณวุฒิ, ผลคุณสมบัติ, ผลตรวจสอบประกาศนียบัตร จัดทำรายงาน สพ.6 การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพ   ส่งให้กับเจ้าหน้าที่สำนักบริหาร            
4.    บันทึกฝึกอบรมแพทย์
เตรียมข้อมูลและบันทึกฝึกอบรมปฐมนิเทศแพทย์
จัดทำแบบลงทะเบียน  Present  ยา
ลงข้อมูลแพทย์อบรมภายนอก, ภายใน
จัดทำประวัติฝึกอบรมแพทย์
ดำเนินการเรื่องแพทย์อบรมภายนอก, ภายใน
สรุปงบประมาณแพทย์อบรมภายนอก            
5.    ทำนัดหมาย เตือนนัดให้กับผู้อำนวยการสายแพทย์ และแพทย์   ที่ได้รับมอบหมาย
6.    ทำหน้าที่จัดทำและอำนวยความสะดวกในการจัดทำจดหมายออกภายนอก            
7.    ทำหน้าที่จัดทำและอำนวยความสะดวกในการจัดทำ       จดหมายเวียนภายใน            
8.    ติดต่อประสานงาน  เช่น  ติดตามงาน            
9.    พัฒนาต่อยอดงานให้มีความก้าวหน้าร่วมกับหัวหน้าหน่วยงาน            
10.    จัดเก็บ และวิเคราะห์ KPI  และ สรุปภาพรวมค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ประสบการณ์ทำงาน ประสบการณ์ด้านงานแพทย์  1 ปี

สมัครงานคลิกที่นี่