Header

join us

สำนักเลขานุการ

เลขานุการ(บริษัท) พิษณุเวชพิจิตร

สถานที่ทำงาน

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

ประเภทการจ้าง

Full-time

อัตราการจ้าง

1

วันที่ลงประกาศ

22 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดและคุณสมบัติ

รายละเอียด

1.    ทำนัดหมาย เตือนนัดให้กับผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย    
2.    ให้บริการจัดเตรียมเอกสารประกอบการต่ออายุ/สัญญาต่างๆ        
3.    ทำหน้าที่คัดแยกจดหมายรับเข้าแจกจ่ายและติดตามผู้รับผิดชอบ            
4.    ทำหน้าที่จัดทำและอำนวยความสะดวกในการจัดทำจดหมายส่งออกภายนอก        
5.    ทำหน้าที่จัดทำและอำนวยความสะดวกในการจัดทำจดหมายเวียนภายใน            
6.    ติดต่อประสานงาน            
7.    พัฒนาต่อยอดงานให้มีความก้าวหน้าร่วมกับหัวหน้าหน่วยงาน            
8.    จัดเก็บ และวิเคราะห์ KPI ของหน่วยงาน
9.    ดำเนินการจัดเก็บและรักษาสัญญาต่างๆ รวมไปถึงการควบคุมการเข้าถึงสัญญาแต่ละฉบับ พร้อมแจ้งกำหนดการต่อสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้อง
10.    จัดทำวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท
11.    จัดเตรียมและจัดเก็บแฟ้มการประชุมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท            
12.    จัดเตรียมและประสานงานรับรองการประชุมคณะกรรมการบริษัท    
13.    ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย เลขานุการบริษัทในการประชุมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท    
14.    ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก            
15.    จัดเตรียมแฟ้มเสนองานผู้บริหาร
16.    ทำหน้าที่ลงทะเบียนจดหมายรับเข้าเพื่อเสนอพิจารณาและแจกจ่ายผู้รับผิดชอบ  

คุณสมบัติ  

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี
ประสบการณ์ทำงาน ด้านงานเลขานุการ  หรืองานสำนักงาน  1  ปี

สมัครงานคลิกที่นี่