Header

join us

แผนกห้องผ่าตัด

หัวหน้าห้องผ่าตัด - พิษณุุเวช พิษณุโลก

สถานที่ทำงาน

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก

ประเภทการจ้าง

Full-time

อัตราการจ้าง

1

วันที่ลงประกาศ

09 สิงหาคม 2566

รายละเอียดและคุณสมบัติ

รายละเอียด

  1. ให้บริการด้านการพยาบาลผ่าตัดตามมาตรฐานวิชาชีพ และนโยบายคุณภาพของโรงพยาบาล
  2. พัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่องภายในแผนก
  3. เป็นหัวหน้าทีม และหัวหน้าเวรประสานงานระหว่างบุคลากรในองค์กร และภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง
  4. ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการผ่าตัดตามที่ได้รับมอบหมาย
  5. ฝึกอบรมเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบแก่บุคลากรภายในแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย
  6. พัฒนาความรู้ความชำนาญ ทักษะในการปฏิบัติงาน ด้านวิชาการเกี่ยวกับงานผ่าตัด
  7. พัฒนากระบวนการให้บริการผ่าตัดปลอดภัย และได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการประเมินผลลัพธ์ของบริการผ่าตัด โดยการติดตามตัวชี้วัดผลลัพธ์ทางด้านการบริหารงาน บริการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวชี้วัดทางด้านคลินิกที่สำคัญ

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

  • ประสบการณ์ทำงานในห้องผ่าตัด 5 ปี

 

*** กรุณาเตรียมรูปถ่ายเอกสารต่างๆเพื่อประกอบการสมัครงาน ***

ตัวอย่างเช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษาเป็นต้น

สมัครงานคลิกที่นี่