Header

join us

แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต

พยาบาลวิชาชีพ ICU - พิษณุเวชพิจิตร

สถานที่ทำงาน

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

ประเภทการจ้าง

Full-time

อัตราการจ้าง

1

วันที่ลงประกาศ

22 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดและคุณสมบัติ

รายละเอียด
1.    ประเมินอาการ จำแนกความรุนแรง วินิจฉัยปัญหา/ ความผิดปกติและภาวะเสี่ยงของผู้ป่วย
2.    ให้การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุอาการสาหัสหรือในกรณีที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ช่วยผู้ป่วยกรณีระบบหายใจและหัวใจล้มเหลว เช่น ดูแลช่วยแพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจ การใช้เครื่องช่วยหายใจ และการปรับเครื่องช่วยหายใจเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วย
3.    ติดตามสังเกตอาการ ประเมินและเฝ้าระวังผู้ป่วย  สามารถแปล  ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการที่อยู่ในช่วงวิกฤตและ EKG เบื้องต้นที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตรายงานให้แพทย์เจ้าของไข้ทราบในเวลารวดเร็ว
4.    ให้ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต ประเมินและเฝ้าติดตามผู้ป่วยมาประกอบการตัดสินใจแก้ปัญหาร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
5.    ประยุกต์ความรู้และทฤษฎีทางการพยาบาลมาใช้ในการพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะโรค ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต ผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน ผู้ป่วย Hemodynamic unstable ที่ต้องการ Monitor และผู้ป่วยที่มี Multiple Organ Failure 
6.    ช่วยแพทย์ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยตามขอบเขต พ.ร.บ. วิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ในผู้ป่วยเฉพาะโรค ผู้ป่วยภาวะวิกฤตหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน
7.    บันทึกข้อมูลและผลการปฏิบัติการพยาบาล อาการและความเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ตลอดจนประเมินสภาพผู้ป่วย  เพื่อให้ได้รับ การรักษาที่รวดเร็ว
8.    มีความรู้และความชำนาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ซับซ้อน และสามารถดูแลรักษา ตรวจสอบความพร้อมใช้ของเครื่องมือ
5.    ช่วยแพทย์ในการทำหัตถการที่สำคัญ สามารถประเมินอาการเปลี่ยนแปลงและภาวะแทรกซ้อนที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้จากการทำหัตถการ
9.    มีความรู้ในการบริหารยาที่มีความเสี่ยงสูง ยาเฉพาะโรคต่างๆ ที่ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอาการอย่างต่อเนื่อง คำนวณปริมาณยาสำหรับผู้ป่วยเด็ก/ผู้ป่วยผู้ใหญ่ได้ถูกต้อง
10.    มีความรู้ในการประเมินผู้ป่วยหลังผ่าตัด ดมยาสลบทั่วร่างกายและฉีดยาเข้าไขสันหลัง ผู้ป่วยหลังทำหัตถการที่มีความเสี่ยง ต้องสังเกตอาการและสัญญาณชีพอย่างใกล้ชิดใน 2 ชั่วโมงแรกก่อนส่งกลับ Ward หรือฝากนอนค้างคืน
11.    ปฏิบัติการในการป้องกันโรคที่สามารถติดต่อจากการสัมผัสหรือจากการแพร่กระจายเชื้อที่รุนแรง
12.    อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) หรือการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง ACLS และ PALS สามารถปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพได้ถูกต้อง
13.    การให้การพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิต
14.    วางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยและประสานงานส่งต่อการรักษาปัญหาที่สำคัญในกรณีผู้ป่วยย้ายแผนก หรือ ต้องการย้ายโรงพยาบาลทั้งเรื่องการเงินและเพื่อการรักษาที่มีศักยภาพสูงกว่า

คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน  พยาบาล 1 ปีขึ้นไป
ประวัติการฝึกอบรม  เฉพาะทางวิกฤตผู้ใหญ่

สมัครงานคลิกที่นี่