Header

join us

แผนกห้องผ่าตัด

พยาบาลวิชาชีพ OR - พิษณุเวชพิจิตร

สถานที่ทำงาน

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

ประเภทการจ้าง

Full-time

อัตราการจ้าง

1

วันที่ลงประกาศ

22 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดและคุณสมบัติ

รายละเอียด

1.รับ-ส่งเวร, Assignment และบันทึกสมุดรับส่งเวร, Morning talk
2.ตรวจสอบความพร้อมในการให้บริการห้องผ่าตัด และเตรียมความพร้อมของเครื่องมือ, ห่อผ้า Sterile, อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ ที่ใช้ในการผ่าตัดและระงับความรู้สึก ให้เพียงพอและพร้อมใช้ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.ตรวจนับเครื่องมือผ่าตัด และห่อผ้า Sterile จัดเก็บแบบ First In First Out  และตรวจสอบไม่ให้เวชภัณฑ์หมดอายุตามที่ได้รับมอบหมายและบันทึกการตรวจสอบ
4.ดูแลเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย ให้มีการบำรุงรักษาและการสอบเทียบเครื่องมือตามแผนทำความสะอาดเบื้องต้นตรวจสอบความพร้อมใช้งาน และบันทึกผล หากเครื่องมือ ชำรุด-สูญหายหรือเกิดความผิดปกติให้รายงานหัวหน้าเวรรับทราบทุกครั้ง
5. ให้คำแนะนำผู้ป่วย ครอบครัว หรือผู้ที่ตัดสินใจแทนผู้ป่วยในการผ่าตัด และการได้รับยาทำให้สงบ (Sedation) การระงับความรู้สึกและบันทึกการให้คำแนะนำ
6.ประเมินความพร้อมของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด และก่อนการได้รับยาทำให้สงบ (Sedation) การระงับความรู้สึก ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดครอบคลุมระยะก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัด บันทึกและตรวจสอบผลการพยาบาลให้ครอบคลุมและครบถ้วนตามมาตรฐาน
7.ช่วยเคลื่อนย้ายและจัดท่าผู้ป่วยเพื่อผ่าตัด 
8.ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมและความถูกต้องของผู้ป่วยผ่าตัดตาม Check list ในเรื่อง Second Verify, Mark site และทำ Time out  ก่อนการผ่าตัดและการระงับความรู้สึกร่วมกับ  ทีมผ่าตัดและทีมวิสัญญี
9.ตรวจสอบเอกสารเซ็นยินยอมต่างๆ ให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนการผ่าตัด เช่น หนังสือยินยอมทำผ่าตัด/หัตถการ, หนังสือยินยอมระงับความรู้สึก เป็นต้น
10.ตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์ที่นำมากับผู้ป่วย การได้รับยาปฏิชีวนะก่อนการผ่าตัด ระยะเวลาที่ได้รับว่าถูกต้องตรงกับคำสั่งการรักษาของแพทย์ ประวัติการแพ้ (ถ้ามี) ตรวจสอบการบันทึกถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน
11.ตรวจสอบเลือดและส่วนประกอบของเลือดที่ผู้ป่วยได้รับระหว่างผ่าตัด การบันทึกการได้รับเลือด และหนังสือเซ็นยินยอมให้เลือดและส่วนประกอบของเลือดบันทึกถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน
12.ลงทะเบียนผู้ป่วยผ่าตัด และเตรียมเอกสารต่างๆ ที่ใช้บันทึกในการผ่าตัดแต่ละรายและ Confirm case ผ่าตัดในระบบ HIS

คุณสมบัติ

1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
2.ประสบการณ์ทำงาน  พยาบาลห้องผ่าตัด  1 ปีขึ้นไป

สมัครงานคลิกที่นี่