Header

join us

แผนกห้องผ่าตัด

พยาบาลวิชาชีพ OR - PSV

สถานที่ทำงาน

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก

ประเภทการจ้าง

Full-time

อัตราการจ้าง

3

วันที่ลงประกาศ

01 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียดและคุณสมบัติ

รายละเอียด

1.ตรวจสอบความพร้อมในการให้บริการห้องผ่าตัด และเตรียมความพร้อมของเครื่องมือ, ห่อผ้า Sterile, อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ ที่ใช้ในการผ่าตัดและระงับความรู้สึก ให้เพียงพอและพร้อมใช้ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.ตรวจนับเครื่องมือผ่าตัด และห่อผ้า Sterile จัดเก็บแบบ First In First Out  และตรวจสอบไม่ให้เวชภัณฑ์หมดอายุตามที่ได้รับมอบหมายและบันทึกการตรวจสอบ
3.ดูแลเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย ให้มีการบำรุงรักษาและการสอบเทียบเครื่องมือตามแผนทำความสะอาดเบื้องต้นตรวจสอบความพร้อมใช้งาน และบันทึกผล หากเครื่องมือ ชำรุด-สูญหายหรือเกิดความผิดปกติให้รายงานหัวหน้าเวรรับทราบทุกครั้ง
4.ให้คำแนะนำผู้ป่วย ครอบครัว หรือผู้ที่ตัดสินใจแทนผู้ป่วยในการผ่าตัด และการได้รับยาทำให้สงบ (Sedation) การระงับความรู้สึกและบันทึกการให้คำแนะนำ
5.ประเมินความพร้อมของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด และก่อนการได้รับยาทำให้สงบ (Sedation) การระงับความรู้สึก ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดครอบคลุมระยะก่อนผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัด บันทึกและตรวจสอบผลการพยาบาลให้ครอบคลุมและครบถ้วนตามมาตรฐาน
 

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

ประสบการณ์ทำงาน  พยาบาลห้องผ่าตัด  1-5 ปี
 

สมัครงานคลิกที่นี่