Header

join us

ศูนย์เครื่องมือแพทย์

หัวหน้าแผนก วิศวกรเครื่องมือแพทย์ - วิรัชศิลป์

สถานที่ทำงาน

โรงพยาบาลวิรัชศิลป์

ประเภทการจ้าง

Full-time

อัตราการจ้าง

1

วันที่ลงประกาศ

09 พฤษภาคม 2566

หัวหน้าแผนก วิศวกรเครื่องมือแพทย์

รายละเอียด

          รับผิดชอบการวางแผนงานและควบคุมการบำรุงรักษา สอบเทียบ และการซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ระบบแก๊สทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนให้การให้บริการ ของโรงพยาบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาชีวการแพทย์ หรืออิเล็กทรอนิกส์

  • มีประสบการณ์เครื่องมือแพทย์และบริหารงานเครื่องมือแพทย์ 3-5 ปี ขึ้นไป

 

*** กรุณาเตรียมรูปถ่ายเอกสารต่างๆเพื่อประกอบการสมัครงาน ***

ตัวอย่างเช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษาเป็นต้น

สมัครงานคลิกที่นี่