Header

join us

ปฎิบัติการทางคลินิก

ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล - พริ้นซ์ศรีสะเกษ

สถานที่ทำงาน

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ

ประเภทการจ้าง

Full-time

อัตราการจ้าง

1

วันที่ลงประกาศ

11 พฤษภาคม 2566

ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล

รายละเอียด

  • กำหนดกลยุทธ์ขององค์กร ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงพยาบาล

  • กำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมาย และตามมาตรฐานที่กำหนด

  • ส่งเสริมให้พนักงานแต่ละแผนก มีการพัฒนาความสามารถในการให้การพยาบาลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ

  • การบริหารบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้เวชภัณฑ์ การใช้ทรัพยากรในแต่ละแผนกอย่างเหมาะสม ตลอดจนทบทวนนโยบาย ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้การให้บริการของแต่ละแผนกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

  • มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการภดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

  • อายุ 35 ปีขึ้นไป และมีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี

 

*** กรุณาเตรียมรูปถ่ายเอกสารต่างๆเพื่อประกอบการสมัครงาน ***

ตัวอย่างเช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษาเป็นต้น

สมัครงานคลิกที่นี่