Header

mark

PRINC เดินหน้าชูความยั่งยืน ประกาศเข้าร่วมการสนับสนุน UN Global Compact

11 มกราคม 2567

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ มีความยินดีที่จะประกาศเข้าร่วมการสนับสนุนข้อตกลงระดับโลกของสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) สําหรับการพัฒนาการดําเนินงานและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับหลักการที่ยอมรับในระดับสากล 10 ประการในด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต และดําเนินการเพื่อสนับสนุนเป้าหมายและประเด็นของสหประชาชาติที่รวมอยู่ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา 

นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการผู้จัดการ และรองประธานคณะกรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หลังจากที่สหประชาชาติได้ออกคำเตือนถึงการเข้าสู่ "ยุคโลกเดือด" พร้อมเรียกร้องประชาคมโลกให้ตระหนักถึงภัยคุกคามด้านสภาวะภูมิอากาศ ซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนที่ทุกคนต้องร่วมแก้ไขอย่างจริงจัง ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพ ที่มีนโยบายในการส่งเสริมการดำเนินงานอย่างยั่งยืนเพื่อมุ่งเป็นต้นแบบโมเดลการบริหารจัดการโรงพยาบาลอย่างยั่งยืน (Sustainable Hospital) จึงมีความภูมิใจที่ได้เข้าร่วมการสนับสนุนข้อตกลงระดับโลกของสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ PRINC ไปพร้อม ๆ บริษัทอื่นอีกหลายพันแห่งทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย ที่มีความมุ่งมั่นดําเนินการทางธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อสร้างโลกที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน 

ปัจจุบัน บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC มีนโยบายในการมุ่งส่งเสริมการดำเนินงานอย่างยั่งยืนด้วยการขับเคลื่อนหลากหลายกิจกรรม/โครงการ ตัวอย่างเช่น

  1. การบริหารจัดการผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ – การวัดปริมาณการปล่อย Carbon Footprint ขององค์กรทั้งเครือ และดำเนินการ Carbon Offset เพื่อขอรับรอง Carbon Neutral (ความเป็นกลางทางคาร์บอน)
  2. การบริหารจัดการขยะร่วมกับเครือข่ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Care the Whale – การบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลางทาง เพื่อให้ขยะมีทางไปที่เหมาะสม โดยมีการขยายผลไปสู่ทุกโรงพยาบาลในเครือ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ซึ่งต่อยอดให้เกิดโครงการที่สร้างความตระหนักรู้ สร้างพฤติกรรมที่ดี และลดปริมาณขยะสู่บ่อฝังกลบ เป็นต้นว่า
    • ออกหน่วยตรวจสุขภาพในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ – จัดกิจกรรมให้คนในชุมชนนำขยะมาแลกกับการตรวจสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝังการแยกขยะภายในชุมชน
    • ต่อยอดขยะกับเครือข่ายพันธมิตร 1) วัดจากแดง นำขยะพลาสติกไปผลิตเป็นเสื้อจากขวด 2) SCGP นำไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้จากกระดาษ, กระดาษ A4 ใช้ในสำนักงาน ส่งกลับมายังโรงพยาบาลในเครือ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ 3) SCGC แลกขยะเป็นเฟอร์นิเจอร์ เช่น เก้าอี้จากถุงนมโรงเรียน ส่งกลับมายัง โรงพยาบาลในเครือ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ 
  3. การจัดการด้านพลังงาน - ติดตั้ง Solar Rooftop ใน 3 โรงพยาบาล เพื่อปรับมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น และมีโครงการ Smart Energy ร่วมกับ ทรูดิจิตัลกรุ๊ป ปรับระบบการใช้ไฟฟ้าให้ตรงกับการใช้งานในอาคารเพื่อทำให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  4. ESG Knowledge – สร้างบทเรียน e-learning ใน PRINC academy ให้พนักงานและผู้บริหาร เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง ESG มากขึ้น
  5. ร่วมมือกับ โนบูโร แอปพลิเคชัน – แพลตฟอร์มสวัสดิการทางการเงินที่ให้ความรู้ในการจัดทำแผนปลดหนี้ควบคู่ไปกับเงินกู้สำหรับพนักงานที่มีปัญหาเครดิตบูโรและติดหนี้นอกระบบ
  6. OPOP – จัดทำสินค้าและของที่ระลึกที่โดดเด่นจากชุมชนในแต่ละจังหวัดที่มีโรงพยาบาลในเครือ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ตั้งอยู่ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป และสามารถเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ในอนาคต PRINC ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ไปพร้อมกับการดำเนินการตามวิสัยทัศน์สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ที่มุ่งลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการทางธุรกิจภายในปี 2573

สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ UN Global Compact และโปรไฟล์ของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้ที่ https://unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/161606-Principal-Capital-Public-Company-Limited

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

29 กุมภาพันธ์ 2567

รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ จัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อ ‘รู้แค่นี้ก็ขายได้ ด้วย TikTok’

28 กุมภาพันธ์ 2567 – โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC จัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อ ‘รู้แค่นี้ก็ขายได้ ด้วย TikTok’ ณ ห้องประชุม AB ชั้น 3 รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดร.ภานุ บุญสมบัติ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน), อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยชื่อดัง และ Influencer ด้านธุรกิจและการลงทุน มีผู้ติดตามกว่า 6 แสนคน ซึ่งกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจและมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 60 ท่าน ซึ่งมาจากหลายกลุ่มธุรกิจ เช่น ประกันฯ, สถาบันการศึกษา, ธุรกิจบริการ, ธุรกิจด้านอาหาร, ธุรกิจยานยนต์ และอื่น ๆ

29 กุมภาพันธ์ 2567

รพ.พริ้นซ์ ลำพูน มอบเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มในโครงการ ‘พริ้นซ์ปันสุข’ แก่สถานสงเคราะห์เด็ก บ้านธารน้ำใส อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

27 กุมภาพันธ์ 2567 – โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC มอบเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม ในโครงการ ‘พริ้นซ์ปันสุข’ แก่สถานสงเคราะห์เด็ก บ้านธารน้ำใส อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนตามหลัก SDGs ด้วยการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย และยังได้เพิ่มรอยยิ้มและความสุขจากน้อง ๆ ในสถานสงเคราห์อีกด้วย ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้บริจาคเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มสภาพดี จากทั้งประชาชน และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

29 กุมภาพันธ์ 2567

รพ.รวมแพทย์ พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมและออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น ในงานเทศกาลหง่วนเซียว (เทศกาลโคมไฟจีน) ณ ตลาดใต้ริมน้ำ จ.พิษณุโลก

23-27 กุมภาพันธ์ 2567 – โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ร่วมกิจกรรมในงานเทศกาลหง่วนเซียว (เทศกาลโคมไฟจีน) จัดโดยเทศบาลนครจังหวัดพิษณุโลก พร้อมออกบูธตรวจสุขภาพเบื้องต้น และประชาสัมพันธ์บริการแพ็กเกจ โปรโมชั่นของโรงพยาบาล ณ ตลาดใต้ริมน้ำ จังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้ภายในบูธมีกิจกรรมกดไลก์เพิ่มเพื่อน Line OA รับของที่ระลึก และมอบผ้ากันเปื้อนให้กับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหาร โดยภายในงานมีการแสดงโชว์ต่าง ๆ และร้านค้าอาหารไทย จีน บรรยากาศภายในงานตกแต่งสวยงามแบบจีน มีผู้ร่วมงานเข้ามาร่วมกิจกรรมที่บูธมากมาย

29 กุมภาพันธ์ 2567

รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1

27 กุมภาพันธ์ 2567 – โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต 37 ท่าน และได้รับโลหิตจำนวนทั้งสิ้น 31 ยูนิต เพื่อให้สภากาชาดไทยได้กระจายและส่งต่อไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ และใช้ในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ต่อไป