Header

mark

PRINC เดินหน้าชูความยั่งยืน ประกาศเข้าร่วมการสนับสนุน UN Global Compact

11 มกราคม 2567

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ มีความยินดีที่จะประกาศเข้าร่วมการสนับสนุนข้อตกลงระดับโลกของสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) สําหรับการพัฒนาการดําเนินงานและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับหลักการที่ยอมรับในระดับสากล 10 ประการในด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต และดําเนินการเพื่อสนับสนุนเป้าหมายและประเด็นของสหประชาชาติที่รวมอยู่ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา 

นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการผู้จัดการ และรองประธานคณะกรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หลังจากที่สหประชาชาติได้ออกคำเตือนถึงการเข้าสู่ "ยุคโลกเดือด" พร้อมเรียกร้องประชาคมโลกให้ตระหนักถึงภัยคุกคามด้านสภาวะภูมิอากาศ ซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนที่ทุกคนต้องร่วมแก้ไขอย่างจริงจัง ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพ ที่มีนโยบายในการส่งเสริมการดำเนินงานอย่างยั่งยืนเพื่อมุ่งเป็นต้นแบบโมเดลการบริหารจัดการโรงพยาบาลอย่างยั่งยืน (Sustainable Hospital) จึงมีความภูมิใจที่ได้เข้าร่วมการสนับสนุนข้อตกลงระดับโลกของสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ PRINC ไปพร้อม ๆ บริษัทอื่นอีกหลายพันแห่งทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย ที่มีความมุ่งมั่นดําเนินการทางธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อสร้างโลกที่ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน 

ปัจจุบัน บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC มีนโยบายในการมุ่งส่งเสริมการดำเนินงานอย่างยั่งยืนด้วยการขับเคลื่อนหลากหลายกิจกรรม/โครงการ ตัวอย่างเช่น

  1. การบริหารจัดการผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ – การวัดปริมาณการปล่อย Carbon Footprint ขององค์กรทั้งเครือ และดำเนินการ Carbon Offset เพื่อขอรับรอง Carbon Neutral (ความเป็นกลางทางคาร์บอน)
  2. การบริหารจัดการขยะร่วมกับเครือข่ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Care the Whale – การบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลางทาง เพื่อให้ขยะมีทางไปที่เหมาะสม โดยมีการขยายผลไปสู่ทุกโรงพยาบาลในเครือ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ซึ่งต่อยอดให้เกิดโครงการที่สร้างความตระหนักรู้ สร้างพฤติกรรมที่ดี และลดปริมาณขยะสู่บ่อฝังกลบ เป็นต้นว่า
    • ออกหน่วยตรวจสุขภาพในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ – จัดกิจกรรมให้คนในชุมชนนำขยะมาแลกกับการตรวจสุขภาพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกฝังการแยกขยะภายในชุมชน
    • ต่อยอดขยะกับเครือข่ายพันธมิตร 1) วัดจากแดง นำขยะพลาสติกไปผลิตเป็นเสื้อจากขวด 2) SCGP นำไปผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้จากกระดาษ, กระดาษ A4 ใช้ในสำนักงาน ส่งกลับมายังโรงพยาบาลในเครือ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ 3) SCGC แลกขยะเป็นเฟอร์นิเจอร์ เช่น เก้าอี้จากถุงนมโรงเรียน ส่งกลับมายัง โรงพยาบาลในเครือ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ 
  3. การจัดการด้านพลังงาน - ติดตั้ง Solar Rooftop ใน 3 โรงพยาบาล เพื่อปรับมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น และมีโครงการ Smart Energy ร่วมกับ ทรูดิจิตัลกรุ๊ป ปรับระบบการใช้ไฟฟ้าให้ตรงกับการใช้งานในอาคารเพื่อทำให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  4. ESG Knowledge – สร้างบทเรียน e-learning ใน PRINC academy ให้พนักงานและผู้บริหาร เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง ESG มากขึ้น
  5. ร่วมมือกับ โนบูโร แอปพลิเคชัน – แพลตฟอร์มสวัสดิการทางการเงินที่ให้ความรู้ในการจัดทำแผนปลดหนี้ควบคู่ไปกับเงินกู้สำหรับพนักงานที่มีปัญหาเครดิตบูโรและติดหนี้นอกระบบ
  6. OPOP – จัดทำสินค้าและของที่ระลึกที่โดดเด่นจากชุมชนในแต่ละจังหวัดที่มีโรงพยาบาลในเครือ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ตั้งอยู่ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป และสามารถเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับชุมชน

ในอนาคต PRINC ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ไปพร้อมกับการดำเนินการตามวิสัยทัศน์สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ที่มุ่งลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการทางธุรกิจภายในปี 2573

สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ UN Global Compact และโปรไฟล์ของ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้ที่ https://unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/161606-Principal-Capital-Public-Company-Limited

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

24 พฤษภาคม 2567

PRINC ร่วมแสดงความยินดี RATCH PATHANA ครบรอบ 28 ปี

21 พฤษภาคม 2567 –  บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือ "พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์" ร่วมแสดงความยินดี บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือ SCG ที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำมายาวนานกว่า 28 ปี นำโดยนายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการผู้จัดการและรองประธานคณะกรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณอติยา อาวัชนาการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืน บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และ คุณฆนัท ศิริสุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาและขยายธุรกิจ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณสุวิมล ประทักษ์นุกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบต้นมอนสเตอร่า ซึ่งเป็นพืชที่ได้รับขนานนามว่า ราชินีใบไม้ และเป็นพืชฟอกอากาศ ปลูกง่าย เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงการสร้างสิ่งดี ๆ และยั่งยืนให้กับโลกใบนี้

24 พฤษภาคม 2567

รพ.พิษณุเวช พิจิตร ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มในงานอัฏฐมีบูชา วันทาพระพุทธเจ้า ณ วัดท่าฬ่อ จ.พิจิตร

24 พฤษภาคม 2567 – โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มในงานอัฏฐมีบูชา วันทาพระพุทธเจ้า โดยได้รับเกียรติจากดร.เกษม บุญน้อยกอ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าฬ่อ และคุณสิทธิพงษ์ แสงสมัย กำนันตำบลท่าฬ่อ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ วัดท่าฬ่อ จังหวัดพิจิตร โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2567 นี้ เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในจังหวัดพิจิตรให้คงอยู่สืบไป

24 พฤษภาคม 2567

รพ.พิษณุเวช พิจิตร จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม และศาลตายาย เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในการก่อสร้างขยายพื้นที่ให้บริการ

23 พฤษภาคม 2567 – โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม และศาลตายาย เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในการก่อสร้างขยายพื้นที่ให้บริการ พร้อมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร และส่งเสริมให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความเต็มที่ เพื่อตอบสนองความต้องการและการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ชาวจังหวัดพิจิตร

24 พฤษภาคม 2567

รพ.พิษณุเวช และรพ.รวมแพทย์ พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ณ สวนกลางเมือง จังหวัดพิษณุโลก

24 พฤษภาคม 2567 – โรงพยาบาลพิษณุเวช และโรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ จัดการสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย จัดโดยเทศบาลนครพิษณุโลก โดยมี คุณเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งทางโรงพยาบาลพิษณุเวช และโรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น และปฐมพยาบาลให้กับผู้สูงอายุ และประธานชุมชนต่าง ๆ ภายในงานจัดบูธจากหน่วยงานราชการ ที่ให้ความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออก และป้องกันการเกิดลูกน้ำ ยุงลาย อีกทั้งเดินขบวนในเมืองเพื่อให้ประชาชนชาวพิษณุโลก เฝ้าระวังการเกิดโรคไข้เลือดออก ณ สวนกลางเมือง จังหวัดพิษณุโลก