Header

mark

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ขับเคลื่อนโครงการ “Care the Whale สถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า” ปีที่ 4 เพิ่มการคัดแยกขยะประเภท Multi-Layer Plastic

17 เมษายน 2567

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ วัดจากแดง บมจ. สหพัฒนพิบูล  บมจ. โอสถสภา และ บมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล  ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวีตคนในชุมชน ณ คุ้งบางกะเจ้า  จ.สมุทรปราการ ภายใต้โครงการ “Care the Whale สถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า”  ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ด้วยการปลูกฝังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนในชุมชน ให้จัดการแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ปีนี้เพิ่มการคัดแยกขยะประเภท Multi-Layer Plastic หรือ ถุงวิบวับ ที่มีจำนวนมากและทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งปัจจุบันสามารถนำไปรีไซเคิลได้ ตั้งเป้าปี 2567 ชุมชนส่งขยะมาเข้าสู่กระบวนการคัดแยกเพิ่มกว่า 40% จากปีก่อน  

พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธัมมาลังกาโร) เจ้าอาวาส วัดจากแดง กล่าวว่า ขออนุโมทนาบุญและขอขอบคุณหน่วยงานภาคเอกชนในความร่วมมือโครงการ “Care the Whale สถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ที่ผ่านมา ประชาชนในชุมชนคุ้งบางกะเจ้า มีส่วนร่วมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริหารจัดการขยะ และให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนในระดับชุมชนอย่างแท้จริง สอดคล้องกับการทำงานของวัดจากแดงที่เป็นศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะ และพัฒนาองค์ความรู้ต่อเชื่อมการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ นำมาซึ่งนวัตกรรมตามแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยในปี 2566 โครงการ “Care the Whale สถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า” คัดแยกขยะจากชุมชนได้ถึง 354,265 กิโลกรัม โดย 86% เป็นขยะเศษอาหารซึ่งวัดได้นำขยะดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ในปี 2567 วัดจากแดงมีความยินดีที่โครงการสนับสนุนให้ชุมชนแยกขยะประเภทถุงวิบวับ หรือซองบรรจุภัณฑ์ที่เรียกว่า Multi-Layer Plastic เพิ่มเติม ซึ่งวัดสามารถนำมาผ่านกระบวนการแยกเป็นเชื้อเพลิงและอะลูมิเนียมเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

นายกีรติ โกสีย์เจริญ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจกรรมเพื่อสังคมและหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจดำเนินงานความยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) สำหรับโครงการ “Care the Whale สถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า” จ. สมุทรปราการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรต่อเนื่องเป็นปีที่ 4  เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนคุ้งบางกะเจ้า ด้วยการปรับพฤติกรรมคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและนำแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในคุ้งบางกะเจ้า ตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถนำองค์ความรู้ เครื่องมือในการบริหารจัดการ และดึงพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ทำงานสอดประสานกับชุมชนในพื้นที่ 

“ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในคุ้งบางกะเจ้ารวม 378,759 กิโลกรัม ลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 341,559 kgCO2e เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 37,951 ต้น และในปี 2567 มีเป้าหมายว่าโครงการจะสามารถขับเคลื่อนให้ชุมชน หน่วยงาน ร้านค้า จัดการคัดแยกขยะได้ 500,000 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นกว่า 40% จากปีก่อน และเพิ่มประเภทขยะที่เข้าสู่กระบวนการคัดแยกให้ครบยิ่งขึ้น โดยเพิ่มประเภทถุงวิบวับ หรือ Multi-Layer Plastic ที่มีจำนวนมากเพราะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ทั่วไปสำหรับเครื่องอุปโภคบริโภค แต่ที่ผ่านมายังไม่ถูกนำไปรีไซเคิลเนื่องจากมีต้นทุนในกระบวนการคัดแยกสูง วิธีการรีไซเคิลซับซ้อนกว่าพลาสติกประเภทอื่น หวังว่าการขับเคลื่อนโครงการในปีนี้จะลดผลกระทบของขยะต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน” นายกีรติกล่าว

นางชัยลดา ตันติเวชกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทในฐานะที่เป็นพันธมิตรกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินโครงการตั้งแต่ปีแรก ได้เห็นพัฒนาการและผลลัพธ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในคุ้งบางกะเจ้า ทั้งด้านปริมาณขยะที่ชุมชนคัดแยกและส่งมายังวัดจากแดงเพิ่มขึ้นทุกปี และการขยายการเข้าถึงชุมชนโดยให้ความรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มาจากขยะตกค้าง โดยบริษัทได้ส่งเสริมความรู้และการจัดการขยะแก่เยาวชนผ่านโรงเรียนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า นำไปสู่การสร้างจิตสำนึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชนในเรื่องการบริหารจัดการขยะ นอกจากนี้ ได้สนับสนุนสินค้าบริษัทในเครือให้กับชุมชนเพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ และในปีนี้จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะประเภทใหม่ที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ เพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างยั่งยืน

นางสาวอติยา อาวัชนาการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืน บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การร่วมเป็นพันธมิตรในโครงการ “Care the Whale สถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า” สอดคล้องกับปณิธานขององค์กรที่ต้องการสร้างคนที่มีจิตใจของความเป็นผู้ให้เพื่อช่วยเหลือคน ชุมชน และสังคม และมุ่งขับเคลื่อนความยั่งยืนให้กับชุมชนผ่านความเชี่ยวชาญของบริษัทในด้านการเป็นผู้ดูแลสุขภาพ ในปีนี้ บริษัทต่อยอดแนวคิดโครงการขยะแลกสุขภาพ สนับสนุนสิ่งของดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็น เครื่องวัดความดัน ปรอทวัดไข้ และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถติดตามสถานะสุขภาพเบื้องต้นของตนเองได้ และลงพื้นที่ออกตรวจสุขภาพให้กับพระสงฆ์ในวัดจากแดงซึ่งเป็นศูนย์กลางสถานีขยะล่องหนและการคัดกรองสุขภาพคนในชุมชนโดยเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ มีการให้ความรู้ถึงการจัดการขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี อีกทั้งยังเปิดให้ชุมชนนำขยะที่ผ่านการคัดแยกมาส่งที่ ณ จุดตรวจสุขภาพอีกด้วย นอกจากนี้ เพื่อเป็นการต่อยอด การจัดการขยะประเภทถุงวิบวับกับทางวัดจากแดง ทางโรงพยาบาลจะได้ริเริ่มโครงการแยกขยะแผงยา และรับเป็นจุด Drop Point สำหรับขยะกลุ่มดังกล่าวเพื่อส่งต่อให้ทางวัดจากแดงได้นำไปจัดการต่อผ่านเครื่องนวัตกรรมไพโรไลซิสรุ่นใหม่ และได้อะลูมิเนียมเพื่อส่งต่อทำประโยชน์อื่นๆ เช่น ขาเทียม เป็นต้น

นางสุธิดา เสียมหาญ ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ “Care the Whale สถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า” ตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทเรื่องการจัดการขยะขวดแก้วในรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพราะขวดแก้วเป็นวัสดุที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ 100% และไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยปีที่ผ่านมา ชุมชนคุ้งบางกะเจ้าได้ส่งมอบขยะขวดแก้วมากถึง 20,623 กิโลกรัม และสำหรับปีนี้ คาดว่าจากการร่วมรณรงค์และขับเคลื่อนโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง จะช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกขยะของชุมชนให้มีการนำขยะขวดแก้วมาส่งที่สถานีขยะล่องหนเพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทฯ ได้สมทบทุน 50 สตางค์ ต่อน้ำหนักขยะขวดแก้ว 1 กิโลกรัม และแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ในเครือให้กับวัดจากแดงตามมูลค่าน้ำหนักของขยะขวดแก้วที่สถานีขยะล่องหนรวบรวมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเชื่อมโยงเครือข่ายที่เป็นบริษัทรีไซเคิลเข้ารับซื้อขยะขวดแก้วจากวัดจากแดง เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ผลิตเป็นขวดแก้วใหม่ ซึ่งยอดขยะจากโครงการฯ ที่กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลในแต่ละปี เป็นเครื่องยืนยันถึงพลังสำคัญของชุมชนในการดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

โครงการ “Care the Whale สถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า” เชิญชวนให้ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า คัดแยกขยะ 7 ประเภท ได้แก่ ขวดพลาสติกขุ่น ขวดพลาสติกใส ถุงพลาสติกใส ขวดแก้ว เศษผ้า เศษอาหาร และถุงวิบวับ หรือ Multi-Layer Plastic ส่งให้วัดจากแดง เพื่อรวบรวมคะแนนรับของอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานพันธมิตร ผ่าน 3 สถานี ได้แก่ สถานีขยะล่องหน ณ วัดจากแดง สถานีขยะล่องหนสัญจร ณ ตลาดบางน้ำผึ้ง ทุกวันเสาร์ และสถานีขยะล่องหนทันทีสามล้อไฟฟ้า ณ หน้าบ้านของคนในชุมชน เพื่อร่วมกันหาทางไปต่อให้กับขยะและลดขยะตกค้างตามพื้นที่ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.setsocialimpact.com/carethewhale

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

24 พฤษภาคม 2567

PRINC ร่วมแสดงความยินดี RATCH PATHANA ครบรอบ 28 ปี

21 พฤษภาคม 2567 –  บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจสุขภาพในนามเครือ "พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์" ร่วมแสดงความยินดี บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) หรือ SCG ที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำมายาวนานกว่า 28 ปี นำโดยนายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล กรรมการผู้จัดการและรองประธานคณะกรรมการ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณอติยา อาวัชนาการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืน บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และ คุณฆนัท ศิริสุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาและขยายธุรกิจ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณสุวิมล ประทักษ์นุกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ราชพัฒนา เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบต้นมอนสเตอร่า ซึ่งเป็นพืชที่ได้รับขนานนามว่า ราชินีใบไม้ และเป็นพืชฟอกอากาศ ปลูกง่าย เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงการสร้างสิ่งดี ๆ และยั่งยืนให้กับโลกใบนี้

24 พฤษภาคม 2567

รพ.พิษณุเวช พิจิตร ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มในงานอัฏฐมีบูชา วันทาพระพุทธเจ้า ณ วัดท่าฬ่อ จ.พิจิตร

24 พฤษภาคม 2567 – โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มในงานอัฏฐมีบูชา วันทาพระพุทธเจ้า โดยได้รับเกียรติจากดร.เกษม บุญน้อยกอ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าฬ่อ และคุณสิทธิพงษ์ แสงสมัย กำนันตำบลท่าฬ่อ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ วัดท่าฬ่อ จังหวัดพิจิตร โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2567 นี้ เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในจังหวัดพิจิตรให้คงอยู่สืบไป

24 พฤษภาคม 2567

รพ.พิษณุเวช พิจิตร จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม และศาลตายาย เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในการก่อสร้างขยายพื้นที่ให้บริการ

23 พฤษภาคม 2567 – โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิ ศาลพระพรหม และศาลตายาย เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในการก่อสร้างขยายพื้นที่ให้บริการ พร้อมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร และส่งเสริมให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความเต็มที่ เพื่อตอบสนองความต้องการและการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ชาวจังหวัดพิจิตร

24 พฤษภาคม 2567

รพ.พิษณุเวช และรพ.รวมแพทย์ พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ณ สวนกลางเมือง จังหวัดพิษณุโลก

24 พฤษภาคม 2567 – โรงพยาบาลพิษณุเวช และโรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ และ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล หรือ PRINC เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ จัดการสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย จัดโดยเทศบาลนครพิษณุโลก โดยมี คุณเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ให้เกียรติกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งทางโรงพยาบาลพิษณุเวช และโรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น และปฐมพยาบาลให้กับผู้สูงอายุ และประธานชุมชนต่าง ๆ ภายในงานจัดบูธจากหน่วยงานราชการ ที่ให้ความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออก และป้องกันการเกิดลูกน้ำ ยุงลาย อีกทั้งเดินขบวนในเมืองเพื่อให้ประชาชนชาวพิษณุโลก เฝ้าระวังการเกิดโรคไข้เลือดออก ณ สวนกลางเมือง จังหวัดพิษณุโลก